ŻNIWA - JAK SKŁĄDOWAĆ PŁODY ROLNE

Szanowni Państwo !!!
Na powierzchni około 80.000 ha w naszym powiecie jest grupa zawodowa ludzi ciężko pracujących od świtu do zmierzchu na produkty nam na co dzień dostarczane.
Z uwagi na zakończone żniwa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach jak co roku zwraca się z apelem do rolników:
„ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I SWOICH BLISKICH TRZEBA STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNĄ PRZEZORNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ”
Wierzymy, że owe przytoczenie przepisów obowiązujących w rolnictwie pozwoli na prawidłowe podejmowanie decyzji w składowaniu płodów rolnych, a także pomoże odpowiednio zabezpieczyć Państwa dorobek niejednokrotnie całego życia.
Poniżej zamieściliśmy dla Państwa wyciąg z przepisów z którym warto się zapoznać i zastosować we własnym gospodarstwie.
Wyciąg:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Rozdział 10
Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych
Zgodnie z:
§ 41. 1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
§ 42. 1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych — 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
2) od dróg publicznych i torów kolejowych — 30 m;
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki — 10 m;
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30 m;
5) od lasów i terenów zalesionych — 100 m;
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30 m.
3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.
 

Przygotował:
st. kpt. Marek Wiktorski

Bezpieczne Zbiory