PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE WARUNKÓW EWAKUACJI

Sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku – tzw. „ próbna ewakuacja”

Komenda Powiatowa PSP w Obornikach w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku - tzw. „próbnej ewakuacji”.
Ww. zapis rozporządzenia stanowi: „w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników,
w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż
3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”
co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Zgodnie z § 17 ust. 4 cytowanego rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego PSP (w tym przypadku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem”.
W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: żłobki i przedszkola, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Sporządził: st. kpt. Dariusz Szrama

ZałącznikRozmiar
protokol probnej ewakuacji(1).doc32 KB
zgloszenie probnej ewakuacji.doc29 KB