OSP Słomowo

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomowie

Ochotniczą Straż Pożarną w Słomowie utworzono w roku 1948 jako jednostkę zakładową Zakładu Rolnego PGR w Słomowie.
Wśród założycieli jednostki najaktywniejszymi byli dh Henryk Szargan, dh Henryk Kaliszan i dh Czesław Ratajczak. Pierwszym Komendantem OSP został dh Stefan Jarzębowski, który pełnił tę funkcję do roku 1953. Po roku 1953 kolejno komendantami byli : dh. Henryk Klimczak, dh Tadeusz Urban i dh Stanisław Dębowiak.
W roku 1953 prezesem OSP został dh Franciszek Kaczmarek a funkcję sekretarza OSP pełnił wówczas dh Bronisław Domasik. Po śmierci dh Prezesa funkcję tą powierzono dh Leonowi Krakowiakowi a ponadto w skład nowego Zarządu weszli : dh Henryk Krakowiak – naczelnik, dh Bronisław Domasik - sekretarz a skarbikiem OSP został dh Jan Bromberek. W Komisji Rewizyjnej pracowali wtedy dh Henryk Klimczak i dh Kazimierz Białas. W roku 1971 odbyły się kolejne wybory zarządu OSP, które niewiele zmieniły w składzie Zarządu OSP, bowiem nadal prezesem pozostał dh Leon Krakowiak, naczelnikiem dh Henryk Krakowiak a dotychczasowego sekretarza zastąpił dh Henryk Jackowiak, skarbnikiem pozostał dh Jan Bromberek zaś funkcję gospodarza powierzono dh Feliksowi Cieślikowi. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ żadnej zmianie. W roku 1975 nowym prezesem jednostki został dh Ludwik Musiał, jednak ze względu na stan zdrowia w roku 1977 zastąpił go na tej funkcji dh Stanisław Filipowicz, który funkcję tą pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.Szczególnym i ważnym w dziejach OSP był dzień 18-06-1978, bowiem wtedy z okazji 30-lecia Jednostki został jej nadany sztandar. Komitetowi organizacyjnemu fundacji sztandaru przewodniczył dh Henryk Krakowiak , który wraz Stanisławem Filipowiczem, Józefem Dymkiem ówczesnym kierownikiem zakładu rolnego PGR w Słomowie, Henrykiem Jackowiakiem, Janem Bromberkiem i Marianem Bromberkiem zajęli się organizacją imprezy, która odbyła się na boisku szkolnym w Słomowie. Udział w imprezie wzięli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych Miasta i Gminy Rogoźno, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Pile, Zarządu Wojewódzkiego OSP w Pile, Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie i przedstawiciele PGR w Gorzewie. Imprezę połączono z wręczeniem medali i odznaczeń strażakom z OSP i zawodami gminnym OSP, w których udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy.W latach 1980-1982 naczelnikiem jednostki był dh Franciszek Szlas, którego w roku 1982 zastąpił dh Ryszard Żupiński pełniący tą funkcję do roku 1985. W roku 1986 wybrano nowy Zarząd , którego prezesem pozostał dh Stanisław Filipowicz, wiceprezesem został dh Wiesław Kowalski ówczesny kierownik zakładu rolnego PGR, naczelnikiem pozostał dh Henryk Krakowiak zaś z-cą naczelnika wybrano dh Andrzeja Kroteckiego, sekretarzem ponownie dh Henryka Jackowiaka , także nadal skarbnikiem pozostał Jan Bromberek podobnie jak gospodarzem dh Feliks Cieślik. Do nowego zarządu wybrano wtedy druhnę Krystynę Nowak powierzając jej rolę kronikarza jednostki. Do Komisji Rewizyjnej jako trzeciego dobrano dh Piotra Lipkę. Lata 1964 – 1969 to w dziejach naszej jednostki okres aktywnego uczestnictwa w zakładowych zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego, w których jednostka zajmowała I albo II miejsce. Od roku 1978 nasza OSP prawie corocznie uczestniczy w zawodach jednostek zakładowych zawsze plasując się w ścisłej czołówce. W roku 1984 zajęła I miejsce tak na szczeblu gminy jak i województwa pilskiego a w roku następnym I miejsce na terenie gminy a III w województwie pilskim. Wysoko oceniana była także w tym okresie działalność poza strażacka członków naszej OSP. W roku 1986 ta działalność społeczna członków naszej OSP we współzawodnictwie między jednostkami uplasowała nas na I miejscu na szczeblu gminnym i II miejscu w województwie pilskim.W dniu 21.05.1988 roku odchodzono w OSP 40-lecie jej istnienia. W uroczystej akademii jaka odbyła się w Słomowie z tej okazji poza druhami z sąsiednich jednostek zakładowych OSP uczestniczyli także przedstawiciele Dyrekcji PGR Gorzewo, Tadeusz Kania – Naczelnik Miasta i Gminy Rogoźno i kpt. poż. inż. Andrzej Brandt – Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Wągrowcu.
W okresie przemian społeczno-ustrojowych w kraju po roku 1990 w związku z likwidacją PGR-ów jednostka przekształciła się w jednostkę środowiskową rejestrując się na podstawie ustaw o stowarzyszeniach i ochronie przeciwpożarowej w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskując jednocześnie nr REGON i NIP oraz własne konto bankowe. W dniu 7 listopada 1991 roku walne zebranie członków OSP Słomowo spełniając wymogi nowej ustawy „ Prawo o stowarzyszeniach ” przyjęło nowy statut jednostki. Na statutowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w roku 2001 r. do Zarządu OSP wybrano druhów:
Prezes - Stanisław Filipowicz
Wiceprezes - Kazimierz Białas
Naczelnik - Stanisław Strzelczyk
Z-ca naczelnika - Arkadiusz Bromberek
Sekretarz - Henryk Jackowiak
Skarbnik - Wiesław Filipowicz
Gospodarz - Józef Bromberek
zaś do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wybrano:
Przewodniczący - Jan Bromberek
Członek - Arkadiusz Olech
Członek - Adrian Maciejewski
W dniu 27 lipca 2002 nadzwyczajne walne zebranie członków OSP w związku ze śmiercią z funkcji sekretarza Zarządu odwołało dh Henryka Jackowiaka i cały skład Komisji Rewizyjnej wybrany w roku 2001, ponieważ zmarł dh Jan Bromberek a dwaj pozostali członkowie Komisji zrezygnowali z pracy w Komisji w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. Nowym sekretarzem Zarządu został wówczas dh Dominik Nowacki a do Komisji Rewizyjnej powołano dh Mariana Ciślaka, Rafała Żupińskiego i Andrzeja Waśkowiaka. Aktualny wpis do KRS pod nr KRS:0000154769 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w XXII Wydziale Gospodarczym jednostka uzyskała ostatecznie 12.03.2003 roku.
Dzięki przychylności kolejnych dzierżawców majątku po PGR-ach do przechowywania posiadanego sprzętu jednostka korzystała z powierzonego jej pieczy obiektu. Korzystając z okazji jaką stworzyła adaptacja budynku zlikwidowanej szkoły w Słomowie na świetlicę sołecką , Zarząd OSP już w roku 2004 podjął działania w kierunku przejęcia na potrzeby OSP położonego na tej samej działce budynku gospodarczego i jego adaptacji na strażnicę. Starania Zarządu OSP uzyskując wsparcie Rady Sołeckiej Sołectwa Słomowo uwieńczone zostały przekazaniem OSP w użyczenie tego obiektu w dniu 18 marca 2005 roku. Przy wsparciu finansowym samorządu gminnego, sołectwa, Związku OSP RP i dużym osobistym zaangażowaniu samych strażaków OSP Słomowo obiekt od kilku lat jest gruntownie remontowany i adoptowany na potrzeby jednostki. Związek OSP RP wsparł dotychczas dwukrotnie adaptację tego obiektu dotacjami w roku 2009 i w roku 2011.
Po wyborach Zarządu OSP w dniu 04.03.2006 na zebraniu sprawozdawczo wyborczym do składu Zarządu OSP weszli dh :
- Prezes dh Stanisław Filipowicz
- V-ce prezes dh Wiesław Kowalski
- naczelnik dh Stanisław Strzelczyk
- z-ca naczelnika dh Marek Fludra
- sekretarz dh Marta Smoleń
- skarbnik dh Wiesław Filipowicz
- gospodarz dh Józef Bromberek
zaś w Komisji Rewizyjnej nie dokonano zmian.
Wskutek śmierci dh Stanisława Strzelczyka w 2011 roku nastąpiły kolejne zmiany w składzie Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej. W miejsce zmarłego na naczelnika OSP wybrano dh Mariana Ciślaka , z-cą naczelnika został dh Rafał Żupiński zastępując dh Marka Fledrę a sekretarzem została dh Bożena Łabędzka w miejsce dh Marty Smoleń, ponadto do Zarządu weszła dh Renata Krugiołka pełniąca funkcję kronikarza a gospodarza dh Józefa Bromberka zastąpił dh Krzysztof Jackowiak. Zarząd wzmocnił także jako członek Zarządu młody dh Patryk Krotecki . W Komisji Rewizyjnej dh Mariana Ciślaka zastąpiła dh Mieczysława Strzelczyk a dh Rafała Żupińskiego dh Lucyna Kmak.
Od ostatnich wyborów statutowych jakie odbyły się 26-03-2012 r. Zarząd OSP Słomowo pracuje w składzie:
- Stanisław Filipowicz - prezes,
- Wiesław Kowalski – v-ce prezes,
- Marian Ciślak – naczelnik,
- Rafał Żupiński – z-ca naczelnika,
- Bożena Łabędzka – sekretarz,
- Wiesław Filipowicz – skarbnik,
- Patryk Krotecki – członek Zarządu,
- Krzysztof Jackowiak – gospodarz,
- Krystyna Nowak - kronikarz
zaś Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:
- Mieczysława Strzelczyk – przewodnicząca ,
- Tomasz Krotecki – V-ce przewodniczący ,
- Lucyna Kmak – sekretarz.
Ostatnie dziesięć lat to okres szczególnej aktywności w pracy środowiskowej członków OSP i aktywnej współpracy z sołectwem . W OSP szczególnie duży nacisk kładzie się na wzrost szeregów MDP i na pracę z młodzieżą. Już po upływie roku od początku tworzenie MDP drużyna liczyła 15-członków a na dzień dzisiejszy jej szeregi to 24 członków. Co roku członkowie naszej młodzieżówki wyjeżdżają na obozy szkolno-wypoczynkowe. W roku 2013 jest to wyjazd nad morze do miejscowości Stegna w powiecie Nowy Dwór Gdański, gdzie będą wypoczywać jednocześnie doskonaląc swe umiejętności z zakresu pożarnictwa.


Zarząd OSP wraz z Radą Sołecką od kilku lat organizują wspólnie uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet oraz Dzień Matki, Dziecka i Ojca.
Nasza jednostka corocznie bierze czynny udział w uroczystościach strażackich na terenie gminy Rogoźno i powiatu obornickiego. Uczestniczymy w uroczystościach państwowych z okazji 3 maja i 11 listopada. Bierzemy także czynny udział w uroczystościach kościelnych Parafii Słomowskiej. Nasi strażacy zawsze chętnie pomagali i bezinteresownie pracowali w czynie społecznym między innymi:
- pomagali przy budowie nowej szkoły w Parkowie,
- naprawiali drogę w Szczytnie ( przywieźli 400 ton kamieni ze żwirowni w Obornikach oraz 300 ton szlaki z Poznania )
- utwardzili plac przed sklepem po budowie wodociągu wiejskiego,
- przebudowywali i porządkowali cmentarz słomowski,
- zabezpieczali gminny i powiatowy turniej wsi w Słomowie,
- zabezpieczali w 2009 roku dożynki Gminy Rogoźno w Słomowie.

 

 

 

 

Sporządziło: OSP Słomowo