Historia

" Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek"

1976 - 2006


Najstarszy dokument mówiący o istnieniu zorganizowanych form ochrony przed pożarem pochodzi z 13 maja 1809 roku. W piśmie tym podprefekt Powiatu Obornickiego zwraca się do Magistratu o wydanie pewnych kwot z przeznaczeniem na remont, już istniejącej sikawki i pobudowanie lub wyremontowanie szopy, która znajdowała się na rynku.
Przekazy pisemne i ustne potwierdzają dokument. Działalność straży ogniowych z tych lat, potwierdzona została powołaniem w 1863 roku Związku Straży Ogniowych i Ratunkowych Śląska i Poznańskiego. Następną ważną datą w działalności straży pożarnych jest rok 1908 , w którym zawiązano nowe struktury związku straży pożarnych.
W 1924 roku Oborniki zostały zalane wodą podczas Wielkiej powodzi.
Woda wdarła się na rynek i przepływała ulicą Gołaszyńską, Poznańską, Czarnkowską, Szamotulską. Niżej położone domy zostały zalane w ciągu jednej godziny co spowodowało znaczne straty materialne mieszkańców. Społeczeństwo obornickie w dowód uznania ufundowało w dniu 28 czerwca 1925 roku sztandar dla OSP w Obornikach. Rozbudowa miasta, wzrost liczby mieszkańców spowodowała konieczność rozbudowy pomieszczeń dla OSP w Obornikach jak również zakup drugiej sikawki produkcji francuskiej Ewald. Poprzednia pochodziła jeszcze z 1888r.
Z większych pożarów wymienić można: Młyn Barcikowskiego w Kowanówku, tartak w Żydowie, Sanatorium Miłowody.
W czasie II wojny światowej strażacy oborniccy nadal pełnili swoją służbę pod rządami policji niemieckiej. Sztandar jednostki OSP został przechowany przez druha Magdzińskiego Stanisława następnie druh Cichacki Antoni przechował go aż do wyzwolenia. Drzewiec sztandaru został podczas wojny schowany pod podłogą remizy. W czasie wojny spośród strażaków zgineli: Rabiak tadeusz, Michalski Feliks, Dondajewski Edmund, Koliński Ludwik.
Pierwszym Komendantem w Obornikach został druh Nowak Henryk w 1945 roku. Dnia 4 lutego 1950 roku weszła w życie ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji oraz utworzeniu Komend Straży Pożarnych. Wówczas na funkcję Komendanta Powiatowego Straży pożarnych został powołany Kosmowski Edward. Na krótki okres 3 miesięcy został powołany na Komendanta Straży Henryk Szargan. Funkcję po nim objął w 1958 roku p.porucznik Czesław RatajczakNa mocy decyzji Wojewody Poznańskiego z dniem 1 stycznia 1976 r., na bazie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej powołano Oddział Zawodowej Straży Pożarnej pod nazwą Zawodowa Straż Pożarna Poznań oddział Oborniki. Jej siedzibą były pomieszczenia KRSP.
Na Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Obornikach powołano por. Czesława Ratajczaka, który przeszedł na emeryturę w styczniu 1980 roku. Wówczas na Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Obornikach powołany został kpt. Ryszard Kamiński. Z dniem 1 stycznia 1981 roku, oddział ten przekwalifikowano na samodzielną jednostkę taktyczną pod nazwą Zawodowa Straż Pożarna w Obornikach. W 1982 roku, ze względu na trudne warunki lokalowe i co raz prężniej powiększającą się obsadę osobową i bazę techniczną, przystąpiono do rozbudowy budynku ZSP i ukończono ją w 1983roku.
W dniu 20 maja 1986r odbyła się uroczystość z okazji 10 lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Obornikach. Wyróżnionym funkcjonariuszom wręczona medale pamiątkowe z okazji 10 lecia.Od dnia 1 stycznia 1987 roku, teren działania KRSP powiększył się o dwie jednostki administracyjne tj.: Miasto i Gmina Skoki oraz Miasto i Gmina Mieścisko. W 1988 rozpoczęto rozbudowę obiektów KRSP w celu przystosowania ich do warunków socjalnych. W planie rozbudowy znalazły się nowe garaże, sala gimnastyczna, magazyny oraz pomieszczenia biurowe.
Z dniem 1 stycznia 1992 roku na mocy ustawy z 24 sierpnia 1991 roku powołano Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na stała się jednostką organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przypisano jej tym samym szereg zadań, związanych z działaniami innymi niż pożarowe tj.: z rozpoznawaniem i ratownictwem technicznym, chemicznym i ekologicznym.W latach 1992-1993 dowódcą JRG PSP w Obornikach był ppłk.Ryszard Kamiński, którego w dniu 15 lutego 1993r powołano na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Wówczas na dowódcę powołano st.kpt. Witolda Brudnickiego.
Rok 1999 przyniósł Zawodowej Straży Pożarnej w Obornikach kolejne zmiany. Po reformie administracyjnej powstała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania jest obszar 3 gmin woj. wielkopolskiego: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół. Z dniem 1 maja 1999 powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach
mł.bryg. inż. Witold Brudnicki a na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego st.skpt. Tadeusz Stachowiak.Zawodowa Straż Pożarna uczestniczy corocznie w 600 wyjazdach do pożarów i wypadków drogowych. Strażacy z Obornik uczestniczyli w likwidacji największych zagrożeń pożarowych w Polsce. W 1992 roku gasili pożar lasu w Kuźni Raciborskiej brali udział w gaszeniu pożaru lasu w Miałach, w Zielonce. W ostatnich latach na terenie powiatu obornickiego likwidowali zagrożenie, które powstało podczas katastrofy w Tarnowie, gdzie zderzył się pociąg pasażerski z cysterną przewożącą olej napędowy ( ewakuowano 650 pasażerów).